Conselleria de Economía, Emprego e Industria
asuntos sociais asunto de todos e todas

Recoñecemento da Experiencia Profesional

socorrismo

Calendarios de avaliación  na Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP )

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN


A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo, Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra

As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.

Para as probas de simulación, que se realizarán na piscina da Academia Galega de Seguridade,  os candidatos deberán ir provistos de bañador, chanclas, gorro e aletas, que empregarán durante o desenvolvemento das probas de avaliación. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.

A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:
Taxas de avaliación

incendios

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional