Conselleria de Traballo e Benestar
asuntos sociais asunto de todos e todas

Recoñecemento da Experiencia Profesional

Socorrismo

CALENDARIOS DE AVALIACIÓN

  • A avaliación realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) Enderezo, Avda. da Cultura, s/n - 36680 A Estrada - Pontevedra.
    As probas de avaliación de todas as unidades de competencia combinarán entrevista profesional e/ou simulacións de situacións reais de traballo.
    Para as probas de simulación, que se realizarán na piscina da Academia Galega de Seguridade, os candidatos deberán ir provistos de bañador, chanclas, gorro e aletas, que empregarán durante o desenvolvemento das probas de avaliación. Tamén deberán levar unha mochila ou bolsa para gardar todas as pertenzas persoais (roupa, toalla, etc.) durante a realización das probas.
    A continuación indícanse os calendarios de avaliación previstos:
  • Os calendarios das avaliacións que se realizarán posteriormente iranse publicando proximamente.
    A simulación da UC1083_2: Rescatar a persoas en caso de accidente o situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais, realizarse a finais do mes de xaneiro na praia de Sta Cristina, en Oleiros, A Coruña. A través desta mesma páxina web citaranse aos correspondentes candidatos, indicando o lugar, día, hora e condicións para a realización da proba.

rEXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional